Hall of fame_Husoc


(กำลังปรับปรุงและ Up ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับ)

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล สังกัดสาขาวิชา/ภาควิชา ประเภท สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง ดูทั้งสาขาวิชาหมายเหตุ
1รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมาบรรณารักษศาสตร์ฯ ข้าราชการบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
2รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ เสนารัตน์ปรัชญาและศาสนา ข้าราชการปรัชญาและศาสนา
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมภาษาอังกฤษ ข้าราชการภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ภาษาอังกฤษ ข้าราชการภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.พรทิพา ดำเนินบรรณารักษศาสตร์ฯ ข้าราชการบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
3ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.บุญย์เสนอ ตรีวิเศษภาษาไทย ข้าราชการภาษาไทยสาขาวิชาภาษาไทย
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์บรรณารักษศาสตร์ฯ ข้าราชการบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโขบรรณารักษศาสตร์ฯ ข้าราชการบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ปิยานุกูลภาษาอังกฤษ ข้าราชการภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ ขุนสงครามดนตรี ข้าราชการดนตรี
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบุญดนตรี ข้าราชการดนตรี
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ ข้าราชการสารสนเทศศาสตร์
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ ทาหอมพัฒนาสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยการพัฒนาสังคม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ พงผือฮีภาษาอังกฤษธุรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ ภูวงศ์ภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนูภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์คอมพิวเตอร์ศิลปและการออกแบบ พนักงานมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา จะนันท์คอมพิวเตอร์ศิลปและการออกแบบ พนักงานมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุลการพัฒนาสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยการพัฒนาสังคม
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญนิติศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธรปรัชญาและศาสนา พนักงานมหาวิทยาลัยปรัชญาและศาสนา
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์รัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญรัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนักงานมหาวิทยาลัย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์