ระบบจัดเก็บพัสดุ-ครุภัณฑ์ คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์

ระบบจัดเก็บพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางข้อมูล

:
หมายเลข รายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ วันจัดเก็บ หมวดหมู่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้บันทึก สถานะ
มรภ.บร.13.05.0019-0020/60 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 19/09/2017 06.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร.01.41.0002/60 เครื่องอัดสำเนาดิจิตอลริโก้ 19/09/2017 01.ครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร.05.06.0025-27/59 เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง 19/09/2017 06.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0002-3/58 จอรับภาพไฟฟ้า 200 นิ้ว 19/09/2017 05.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อาคาร 1 ห้อง 132 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0048/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 05.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อาคาร 1 ศูนย์ภาษาชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0047/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ ห้องปฏิบัติการบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0079/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 14 ห้อง 14304 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0078/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 14 ห้อง 14302 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0077/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 14 ห้อง 14207 ห้องความเป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0076/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 14 ห้อง 14205 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0075/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 6 ห้อง 643 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0074/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 146 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0073/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 145 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
มรภ.บร. 13.05.0072/58 เครื่องโปรเจคเตอร์ 19/09/2017 13.ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ อาคาร 1 ห้อง 144 คณะมนุษยศาสตร์ ณัฎฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ ปกติ
Total 190 entries