การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7    สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย ๔.๐ : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าทาย”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงทะเบียนเพื่อส่งบทความมานำเสนอมี2ส่วน ก็คือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิคของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และบุคคลทั่วไป

DOWNLOAD รูปแบบการพิมพ์
DOWNLOAD ตัวอย่างการพิมพ์ Fullpaper

 • ค่าลงทะบียนสำหรับสมาชิก  500 บาท
 • สำหรับบุคคลทั่วไป  1,000 บาท
  เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  เลขที่บัญชี 4271221624   ชื่อบัญชี  นางไพวรรณ วรปรีดา ,นายสากล  พรหมสถิตย์ , นายรชต อุบลเลิศ

ติดต่อประสานงาน ได้ที่
ผศ.ดร.สถาพร   วิชัยรัมย์    โทร 0833837581
อาจารย์รชต  อุบลเลิศ  โทร 0639152550

หัวข้อที่เปิดรับพิจารณา

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
 • การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)
 • การสร้างความร่วมมือของพลเมือง (Citizen Partnership)
 • การพัฒนาให้เป็นดิจิทัล
 • การบริหารงบประมาณและการคลัง
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
 • แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่
 • การพัฒนาและการปรับตัวของท้องถิ่นไทย
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม วันที่
เปิดรับสมัคร และรับบทความวิจัยและบทความวิชาการตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2561
ปิดสมัครผู้นำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน31 สิงหาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper) ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ30 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ26 ตุลาคม 2561

ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ

ลำดับชื่อผู้ส่งบทความชื่อบทความสถานะการชำระเงินสถานะการส่งบทความหมายเหตุ