คลังเก็บหมวดหมู่: ภารกิจคณบดี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

ทำวัตรเย็น-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 31

กิจกรรมทำวัตร-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 27

การกิจกรรมทำวัตรเย็น-สวดมนต์

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

 

การประชุมคณาจารย์ Husoc ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น ๒ อาคาร ๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ครั้งที่ 25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ครั้งที่ 25 มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง