คลังเก็บหมวดหมู่: ภารกิจคณบดี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานเกษียณอายุราชการ62

กิจกรรมทำวัตรเย็น ปีที่ 2 ครั้งที่ 39

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 6 -09-62)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 -09-62)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 4 -09-62)