คลังเก็บหมวดหมู่: งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 6 -09-62)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 -09-62)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 4 -09-62)

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

ทำวัตรเย็นครั้งที่ 35

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

การประชุมคณาจารย์ Husoc ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น ๒ อาคาร ๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)