คลังเก็บหมวดหมู่: งานกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมทำวัตรเย็น ปีที่ 2 ครั้งที่ 39

ทำวัตรเย็นครั้งที่ 35

ทำวัตรเย็น-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 31

กิจกรรมทำวัตร-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 27

การกิจกรรมทำวัตรเย็น-สวดมนต์

กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต