คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าววิจัย

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 (วันที่ 4 -09-62)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ ณ วัดตาไก้พลวง โดยร่วมกับ อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเวทีเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์(ทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง ได้เมตตาเป็นประธานในการจัดเวที การทำงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น อบต.หนองยายพิมพ์ อบต.หนองกง และอบต.หนองโสน อ.นางรอง รวมทั้งตัวแทนจากโรงเรียน ผู้นำหมู่บ้าน พัฒนากร ตัวแทนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ งานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ งานบริการวิชาการสู่งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะวิทยากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการกิจกรรม workshop ในการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างมาก ขอขอบคุณท่านคณะบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ  ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนสนุบสนุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปิดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัยของคณะ รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ทุนสนับสนุนจากคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปิดเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561   ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล 

โดยมีงานวิจัยที่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเพื่อปิดเล่มฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมด 6 เรื่อง

การกลั่นกรองงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

เรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

   ขอเรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 
    สนใจสมัครได้ที่ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เบอร์ภายใน 4001 มือถือ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 

การนำเสนอรายงานเเละปิดโครงการงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนงานวิจัยโดยใช้งบประมาณเเผ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2 ชุดโครงการหลัก โดยชุดโครงการหลักที่ 1 คือกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่ามรดกโลกป่าดงใหญ่ ซึ่งโครงการหลักนี้มีโครงการย่อย 2 โครงการ เเละโครงการหลักที่ 2 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการหลักที่ 2 นี้มีโครงการย่อย 3 โครงการ คณะนักวิจัยที่ทำโครงการวิจัยหลักที่ 1 คือ ดร.ผดุงชาติ ยังดี อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อ.ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง อ.สมคิด สาลี อ.ชลาวัล วรรณทอง ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ เเละรศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ ส่วนคณะนักวิจัยโครงการวิจัยหลักที่ 2 คือ อ.คคนางค์ ช่อชู อ.สุจิตรา ยางนอก อ. จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ. เขมิกา อารมณ์ เเละ อ.เเสงดาว นพพิทักษ์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้ข้อเสนอเเนะมี 3 ท่านคือรศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด ผศ.ดร.จาริณี ม้าเเก้ว เเละ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์ ที่ประสานงานการนำเสนองานวิจัยวันนี้ และขอขอบคุณคณะนักวิจัย เเละผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดถึงคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานวันนี้


บรรยากาศภายในงาน

เรียนเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัย

ด้วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน และเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง    ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล  

โดยมีวิทยากร ดังนี้
– รศ สมบัติ ประจญศานต์    
– อาจารย์คคนางค์  ช่อชู
– อาจารย์สรรเพรช  เพียรจัด
– อาจารย์สุจิตรา  ยางนอก
– อาจารย์อุทิศ  ทาหอม

กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ โทร 095-6061188
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ