คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมทำวัตรเย็น ปีที่ 2 ครั้งที่ 39

ทำวัตรเย็นครั้งที่ 35

ทำวัตรเย็น-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 31

กิจกรรมทำวัตร-สวดมนต์ ปีที่ 2 ครั้งที่ 27