มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แจ้งขยายเวลาการรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วม กับมหาวิทยาลัยราช […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิช […]

Continue Reading