การนำเสนอรายงานเเละปิดโครงการงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ข่าววิจัย ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนงานวิจัยโดยใช้งบประมาณเเผ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2 ชุดโครงการหลัก โดยชุดโครงการหลักที่ 1 คือกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่ามรดกโลกป่าดงใหญ่ ซึ่งโครงการหลักนี้มีโครงการย่อย 2 โครงการ เเละโครงการหลักที่ 2 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการหลักที่ 2 นี้มีโครงการย่อย 3 โครงการ คณะนักวิจัยที่ทำโครงการวิจัยหลักที่ 1 คือ ดร.ผดุงชาติ ยังดี อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อ.ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง อ.สมคิด สาลี อ.ชลาวัล วรรณทอง ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ เเละรศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ ส่วนคณะนักวิจัยโครงการวิจัยหลักที่ 2 คือ อ.คคนางค์ ช่อชู อ.สุจิตรา ยางนอก อ. จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ อ. เขมิกา อารมณ์ เเละ อ.เเสงดาว นพพิทักษ์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมให้ข้อเสนอเเนะมี 3 ท่านคือรศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด ผศ.ดร.จาริณี ม้าเเก้ว เเละ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์ ที่ประสานงานการนำเสนองานวิจัยวันนี้ และขอขอบคุณคณะนักวิจัย เเละผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดถึงคณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทำงานวันนี้


บรรยากาศภายในงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!