วันที่สองของ Research Training Workshop

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มิถุนายน เป็นวันที่สองของการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนางานวิจัย ซึ่งมีความลุ่มลึกเเละเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาโจทย์วิจัยได้ เเละทราบช่องทางในการขอทุนวิจัยจากเเหล่งทุนต่างๆ เช่น วช. สกอ. เป็นต้น หลังจากการอบรมครั้งนี้ จึงมีความมั่นใจว่านักวิจัยของคณะมนุษย์ฯมีความพร้อมในการที่จะเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) กับวช.ในปีงบประมาณ 2562 ได้อย่างเเน่นอน ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรมี รศ.สมบัติ อ.อุทิศ อ.คคณางค์ เเละอ.สุจิตรา เป็นต้น เเละขอบพระคุณผู้เข้าโครงการทุกๆท่านครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!