เรียนเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัย

ข่าววิจัย

ด้วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้กับนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน และเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง    ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล  

โดยมีวิทยากร ดังนี้
– รศ สมบัติ ประจญศานต์    
– อาจารย์คคนางค์  ช่อชู
– อาจารย์สรรเพรช  เพียรจัด
– อาจารย์สุจิตรา  ยางนอก
– อาจารย์อุทิศ  ทาหอม

กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ โทร 095-6061188
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!