ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม
ตำแหน่ง คณบดี
อาจารย์ชมพู  อิสริยาวัฒน์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.คัมภีรภาพ    อินทะนู
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระชัย   ยศโสธร
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
  อาจารย์จันสุดา  บุญตรี
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานักศึกษา
  อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา
อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานและเลขานุการ