ประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ โดย ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา


เอกสารประกอบการอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดย  ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา