ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

(The 1st National and  International  Symposium on Humanities and       Social Sciences: 1st HUSOC Symposium 2018)

Humanities and Social Sciences for Sustainable Development: Opportunities and Challenges under Glocalization

วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมงาน HUSOC Songkran Festival 2018 “วิถีไทยในวันวาน งานสงกรานต์ย้อนยุค” ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ดีงามให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่

หมายเหตุ: การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือลายดอก

กำหนดการดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561   โดยภายในงานมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิถีคน…วิถีไผ่: นวัตกรรมการวิจัยเศรษฐกิจไทยสู่สากล” นำโดย
พ่อคำเดือง  ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์  
นายกฤษพิพัฒน์ ล้อจรรยาวาณิชย์   ผู้บริหารสวนไผ่ร้อยไร่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
นายนิมิต สื่อเจริญสม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไผ่ จ.นครราชสีมา 
ดร.พิสมัย ประชานันท์   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สอบถามข้อมูล 044611221 ต่อ 4001 หรือ อาจารย์ ดร. สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน  0857540992 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

รางวัลประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย  มี 2 ท่าน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ด้านคนดีแทนคุณแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดห้องอ่านส่วนบุคคล ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 และชั้น 4 เพื่อให้บริการสถานที่ทำผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 19 ที่นั่ง (ชั้น 3 จำนวน 7 ที่นั่ง และชั้น 4 จำนวน 12 ที่นั่ง) คณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว สามารถจองและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 7921,7922 ในวันและเวลาราชการ….หรือแจ้งความประสงค์ที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กำหนดการ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

ในการรู้รัก สามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

08.00-09-00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กล่าวเปิดโครงการ โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09.15-12.00 น. เริ่มแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แข่งขันกีฬา (ต่อ)
16.00-16.30 น. สรุปผลการแข่งขันกีฬาและมอบของรางวัล
   
   
   
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Congratulations to Ajarn Suphakit for being promoted to Assistant Professor.

Loading...