ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   รายละเอียดตามด้านล่างนี้ครับ

1. การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561
  การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

*** กำหนดการรับสมัคร *** 
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

คลิ๊กดูหลักสูตรที่เปิดรับ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะนู  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำผลงานวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล
      โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวคำรายงานต่อประธาน


   ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้แก่คณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์  รองคณบดี และคุณอัมพร  รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์ในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการขอผลงาน ต่อไป.


ภาพบรรยากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงเวลาของผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30กันยายน 2560  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร15 ชั้น2 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทำผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอัมพร  รักหนองแซง นักวิชาการวิจัย ผู้รับผิดชอบการจัดทำวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานนี้  

 

 

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ เข้ารับการตรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล โดยได้รับเกียรติจากท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในครั้งนี้

นางสาวปิยาพร ประทุมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน (กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”) จำนวน 98 ทุน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษให้เกียรติเป็นประธานพิธี  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้ารับรางวัล
ผลงานนักศึกษา:

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ทางวิชาการของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 


กำหนดการสอบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา 
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดสอบในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 16.00-17.30 น. สาขาวิชา(ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาไทย, นิติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) วันที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 17.30-19.00 น. สาขาวิชา(รัฐประศาสนศาสตร์, การพัฒนาสังคม, คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ, ดนตรี)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

หลักสูตรมีดังนี้

  • อบรมเชิงปฏิบัตการให้ความรู้เรื่องการทำเครื่องดื่ม  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: ฟรีทุกหลักสูตร

สนใจสมัครออนไลน์>> กรอกใบสมัครออนไลน์

Loading...