ติดต่อ

ที่อยู่

ที่ตั้งอาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044611221 ต่อ 4001-4002 แฟกต์ 04461-2858
เบอร์โทรภายในสาขาต่างๆ
สาขาวิชาภาษาไทย 4200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4301
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  4901
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4500
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะฯ  4401
สาขาวิชาดนตรี  4602
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ  4100
สาขาวิชานิติศาสตร์  4700
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 4900