บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิจ  จันตะเคียน

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  พันธ์ศิริ

 

อาจารย์สินทรัพย์  ยืนยาว

 

 อาจารย์ณภัทร  เชาว์นวม

 

อาจารย์อุภาวัณณ์  นามหิรัญ

 

อาจารย์สันติภาพ ชารัมย์

 

อาจารย์สำราญ ธุระตา

 

อาจารย์ปาลิตา  ผลประดับเพ็ชร์

 

อาจารย์พิพัฒน์  ประเสริฐสังข์

 

อาจารย์พิมพ์ผกา ยอดนารี

 

อาจารย์สุดธิดา สวนประดิษฐ์

อาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ