ฐานข้อมูลบุคลากร

คำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลภาควิชาสังกัดสาขาวิชาระดับการศึกษาผลงานE-mailเบอร์โทรศัพท์รูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษปริญญาเอกakkarapon2512@gmail.com0818204402
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกsutheekitbru@gmail.com085-7540992
อาจารย์สากล พรหมสถิตย์สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโทnokaspst@gmail.com0819218797
อาจารย์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกdarabkk@gmail.com0819762185
อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาโทSittisak_1703@hotmail.com0617780909
อาจารย์ศรัณยู โสสิงห์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์ปริญญาโทtososing@gmail.com0992294539
อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทกสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคมปริญญาโทTheeda_thidarat@hotmail.co.th0875417337
อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไรมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาโทKhruuthai@yahoo.com0897119578
อาจารย์อิทธิกร คามาโชมนุษยศาสตร์ดนตรีปริญญาโทboyzygt@hotmail.com0909716056
อาจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทดสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคมปริญญาเอกVision2529@gmail.com0629155153
อาจารย์สันติภาพ ชารัมย์มนุษยศาสตร์ภาษาไทยปริญญาโทbig_addy@hotmail.com0891630050
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพชรมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษปริญญาโทChaleomkiet.yp@bru.ac.th0953372067
อาจารย์สำราญ ธุระตามนุษยศาสตร์ภาษาไทยปริญญาโทsamranct57@hotmail.com0857673200
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอกKanewanthanyarat@gmail.com0947461565
อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษสังคมศาสตร์นิติศาสตร์ปริญญาโทerng_ploy@hotmail.co.th0639566532
อาจารย์จิรเดช. ประเสริฐศรีสังคมศาสตร์นิติศาสตร์ปริญญาโทChiradej.prasertsri@gmail.com0817254514
อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาสมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาโทmarywaridtha@gmail.com0897200006
อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาโทjansuda.bt@bru.ac.th0885940968
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาเอกnawaminpt@yahoo.com0897196778
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนินมนุษยศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศสาสตร์ปริญญาเอกtipa_dum@hotmail.com0816608990
อาจารย์รุ่งนภา เมินดีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจปริญญาโทarabicajung_poom@hotmail.com0873332649
อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชูสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคมปริญญาเอกkakanang.ch@gmail.com0814010128
อาจารย์รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์ปริญญาโทammirs@hotmail.com0870070065