เอกสารเผยแพร่

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปีการศึกษา 2561ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (กจ)


เอกสารงานวิจัยแบบฟอร์ม มคอ.
เอกสารประกอบการอบรม