ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศ! คำสั่งแต่งตั้งคณบดี
ปิดโหมดสีเทา