ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล  อาคาร6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ทั้งนี้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อที่จะจัดงานในเดือนสิงหาคม ต่อไป