ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ฝ่ายวิชาการแลงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและให้ตอบโจทย์งานประกันคุณภาพ อีกด้วย

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี Click>>