คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561  (The 1st National and International Symposium on Humanities and Social Sciences: 1st HUSOC Symposium 2018)  เมื่อระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร15) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านมนุษย-สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเวทีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ต่อไป.

ขอขอบคุณภาพจาก: Hug Buriram  (http://www.hugburiram.com)

——————————————————————————————————————-

ภาพบรรบากาศ