ประกาศผลการพิจารณาบทความระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
ระดับชาติ (National)  – ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณา  – ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณา
ระดับนานาชาติ(International)  – ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณา  – ดาวน์โหลดประกาศผลการพิจารณา