ประกาศ! เรื่องการสรรหาคณบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

sl44ประกาศเรื่องการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตณ์และสังคมศาสตร์

1. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาในตำแหน่งคณบดีคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) แลพะนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน) ที่ปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ได้รับแต่งแต่งจนถึงวันเสนอชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

2. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาในตำแหน่งคณบดีคณะที่สังกัดไม่เกินคนละ หนึ่งชื่อ ในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00-16.30 น. ณ บริเวณห้องประชุมพุทธรักษาชั้น 3 อาคาร 15

3. ในกรณีที่มีสิทธิ์เสนอชื่อไปราชการ หรืออยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อสามารถเสนอชื่อ โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งที่สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลด: ประกาศการสรรหาคณบดี