คณบดีเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2560

คณบดีเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงเวลาของผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30กันยายน 2560  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร15 ชั้น2 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.