โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ  กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารคณะ  และคณะ

กรรมการประจำคณะ  มีหน้าที่  เป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะ  ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและวางแผน  ด้านงานประกันคุณภาพ  ด้านงานกิจการนักศึกษา  และ  มีเลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี
อาจารย์ชมพู   อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์จันสุดา  บุญตรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อ.รุ่งนภา  เมินดี หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อ.นพดล ธีรวงศ์ภิญโญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชา
อ.สันติภาพ  ชารัมย์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
อ.ศุภกิจ  ภูวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.จันทร์สุดา  บุญตรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.ศิริวรรณ  ยิ่งได้ชม หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อ.จิรเดช  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
อ.สากล  พรหมสถิตย์ หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อ.จิรายุฑ  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศิลปะดิจิทัล
ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
อ.ดร.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หัวหน้ากลุ่มวิชา
อ.ดร.มนูญ  สอนโพนงาม หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
อ.ธงชัย  สีโสภณ หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.