การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ  กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารคณะ  และคณะ

กรรมการประจำคณะ  มีหน้าที่  เป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะ  ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและวางแผน  ด้านงานประกันคุณภาพ  ด้านงานกิจการนักศึกษา  และ  มีเลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี
อาจารย์ชมพู   อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  ยศโสธร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
อาจารย์จันสุดา  บุญตรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานักศึกษา
อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อ.รุ่งนภา  เมินดี หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อ.นพดล ธีรวงศ์ภิญโญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
อ.อุภาวรรณ  นามหิรัญ     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ดร.คำภีรภาพ อินทะนู หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ
อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ.จุฑามาศ  พรหมทอง หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อ.ณัฐพล  วงษ์รัมย์ หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
อ.จิระเดช  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
อ.ดร.สถาพร   วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อ.จิรายุฑ  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี  ศศ.บ
อ.คคนางค์ ช่อชู หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
   
โครงสร้างการบริหารงาน
ปิดโหมดสีเทา