ปรัชญา

สร้างคนด้วยศาสตร์                  พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญา
ธำรงศาสนาและวัฒนธรรม         นำท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญา  และองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาท้องถิ่นและประชาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ  บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม

พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. ทำการวิจัย
 3. บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
อัตลักษณ์

“สำนึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสัมพันธ์”

สำนึกดี     หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา
มีความรู้   หมายถึง  บัณฑิตมีความรอบรู้  ใฝ่รู้  มีทักษะ  ความสามารถมีวิจารณญาณ  และมีศักยภาพในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และประพฤติเหมาะสมตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
นำชุมชนพัฒนา   หมายถึง  บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม  มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนท้องถิ่นไปสู่การเปลี่ยนแปลง    ที่ดีกว่า  โดยวิธีการแห่งสันติภาพเลื่อมใสศรัทธาในวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสัมพันธ์  ประกอบด้วย

 • เป็นผู้มีจิตใจงาม   หมายถึง  เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้ออาทรพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความรอบรู้และใฝ่รู้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ   หมายถึง เป็นผู้มีความกระตือรือร้นใฝ่รู่ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 • เป็นที่พึ่งพาของประชาชนและสังคม  หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชนในสังคมท้องถิ่น

 • มีความเข้าใจในชุมชนและท้องถิ่น  หมายถึง เข้าใจ เข้าถึงบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
 • เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายถึง  หน้าที่  และจิตสำนึกของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยจิตอาสาอย่างเต็มใจ  มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/