อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสโมสรนักศึกษา

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระชัย   ยศโสธร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล โดยมี อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม  คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี