อบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ”   ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560    ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล  อาคาร 6 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง   (Asst.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D.)
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์