นักวิจัย HUSOC เสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ก.ค. 2560 นักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ได้รับจัดสรรงบวิจัยจากคณะฯประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 13 โครงการจากยอดงบประมาณ 4  เเสนบาท ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เเละปิดเล่มวิจัย ในจำนวน13 โครงการ มีนักวิจัยทำเสร็จ เเล้ว จำนวน 7 โครงการ เเละอีก 6 โครงการยังไม่เสร็จเรียบร้อย เรียนเชิญนักวิจัยที่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในวันนี้สามารถทำเรื่องเบิกค่าวิจัยงวดที่ 2 ได้จากสถาบันวิจัยฯ เเละท่านที่ยังไม่ปิดเล่มวิจัยก็ยังมีเวลาไปถึงเดือนตุลาคม 2560 ท่านที่ปิดเล่มวิจัยเเล้ว กรุณาส่งเล่มให้อาจารย์ที่ปรึกษาอ่านก่อนส่งที่คณะด้วย สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะให้คณะเเปลบทคัดย่อเป็นอังกฤษให้ ทางคณะก็ยินดีจะดำเนินการให้ เเละเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านที่ทำวิจัยเสร็จเเล้วได้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเเละนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติต่อ ขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยของ HUSOC