ประชุม BRU สมัยสามัญครั้งที่ 1

ประชุม BRU สมัยสามัญครั้งที่ 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ได้มีการประชุมอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ฯมีอาจารย์ใหม่ 3 ท่านคืออาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์สุมนัสชนก นาคแท้ สาขาวิชาดนตรี และ Mr. Douglas Kenichiro Elder สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ยังให้โอกาสอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (BRU English Pioneer) รุ่นที่ 2 ซึ่งไปอบรมภาษาอังกฤษที่ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ในจำนวนนี้มีอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ท่านคือ 1) ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร 2) ดร.มนูญ สอนโพนงาม 3) อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร 4) อ.อิทธิกร คามาโช 5) อ.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ 6) อ.ชลาลัย วงศ์อารีย์ และ 7) อ.เชาวฤทธิ์ โสภักดี จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดียิ่งกับอาจารย์ทุกท่าน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.