ประชุม BRU สมัยสามัญครั้งที่ 1

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ได้มีการประชุมอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ฯมีอาจารย์ใหม่ 3 ท่านคืออาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์สุมนัสชนก นาคแท้ สาขาวิชาดนตรี และ Mr. Douglas Kenichiro Elder สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ยังให้โอกาสอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (BRU English Pioneer) รุ่นที่ 2 ซึ่งไปอบรมภาษาอังกฤษที่ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ในจำนวนนี้มีอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ท่านคือ 1) ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร 2) ดร.มนูญ สอนโพนงาม 3) อ.สุจิน สังวาลย์มณีเนตร 4) อ.อิทธิกร คามาโช 5) อ.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ 6) อ.ชลาลัย วงศ์อารีย์ และ 7) อ.เชาวฤทธิ์ โสภักดี จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดียิ่งกับอาจารย์ทุกท่าน