ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2560 โดยมีผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาค เเละหัวหน้า/ตัวแทนสาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สรุปประเด็นหลักๆจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ดังนี้ 1) คณะฯจะจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการประจำหลักสูตรในวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2) คณะฯจะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในส่วนของคณะฯในวันเสาร์ที่ 22 ก.ค. เเละ 3) สำนักงานคณะฯเเละอีก 5 สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาไทย, บรรณารักษศาสตร์ฯ เเละ การพัฒนาสังคม) จะย้ายไปอยู่อาคารใหม่ (โซน B) ในราวต้นปี 2561 ส่วนอีก 2 สาขาวิชาคือนิติศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์จะยังอยู่ที่อาคาร 6 เเละอีก 2 สาขาวิชาคือดนตรี เเละศิลปะดิจิทัล จะยังคงอยู่ที่อาคาร 14 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน