รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาที่เปิดรับสมัคร 

  • สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • สาขาวิชาดนตรี
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งเเต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 16 มิถุนายน 2560 โดยการสมัครผ่านระบบฯ ปริ้นท์ใบชำระเงิน จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น (และส่งเอกสารการสมัครฯ ในวันรายงานตัวที่ วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15)

2.แบบด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ (ชั้น1 อาคาร 15)  ตั้งเเต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560 ให้บริการสมัครทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งมีขั้นตอนการรับสมัครฯ ดังนี้ 
2.1 ซื้อใบสมัคร ราคา 80 บาท ที่ สำนักส่งเสริมวิชการเเละงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 15
2.2 ตรวจหลักฐานการสมัครฯ ที่ สำนักงานทะเบียนเเละประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 15
2.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ราคา 200 บาท ที่กองคลังเเละทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคาร 15 (ขอให้มาชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน)
2.4 ส่งหลักฐานการสมัครฯ ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 15