ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาค และ หัวหน้าสาขาวิชา มีประเด็นหลักๆที่พูดคุยปรึกษากันคือการกำหนดวิชาเเกนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้คือ วิชาแกนของคณะในส่วนของสาขาวิชาที่ไม่มี มคอ. 1 มีทั้งหมด 6 วิชา โดยเป็นสายกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 รายวิชาคือ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น วิชากระกวนสร้างจิตสาธารณะ วิชาวิถีโลก และ วิชาจริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพ ส่วนอีก 2 รายวิชาอยู่ในกลุ่มภาควิชามนุษยศาสตร์คือ วิชาศิลปะการพูด และ วิชาศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ส่วนสาขาวิชาที่มีมคอ. 1 นั้นก็มีวิชาแกนเฉพาะสาขาวิชาดังนี้คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มี 3 รายวิชาแกนคือ วิชาทฤษฏีองค์การและการจัดการ วิชาสันติศึกษา และ วิชาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล มี 4 รายวิชาแกนคือ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก วิชาหลักการศิลปะดิจิทัล และวิชาสุนทรีศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีมี 3 รายวิชาแกนคือวิชาศิลปกรรมท้องถิ่นอีสานและกลุ่มอาเซียน วิชาประวัติดนตรีแจ๊ส และวิชาจริยธรรมการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งคณะจะได้สรุปรายวิชาแกนของคณะฯส่งไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป และขอให้สาขาวิชาที่ไม่มี มคอ. 1 ได้เลือกกลุ่มวิชาการแกนกลางของคณะฯ และนำไปใส่ไว้ใน มคอ. 2 สำหรับหลักสูตรปรับปรุงซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2560