ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯนัดเเรก

ประมวลข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯนัดเเรก
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี หน.สำนักงานคณะ หัวหน้าภาค เเละผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 ท่านคือพ่อคำเดื่อง ภาษี พ.ต.อ.ประยุทธ์ โพธิ์เเก้วกุล รศ.ดร.สารภี วรรณตรง เเละ Mr.Karl Kunz กรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักๆคือให้คำเเนะนำและข้อเสนอเเนะเพื่อการพัฒนาต่างๆ ในตอนท้ายของการประชุมได้มอบของที่ระลึกให้เเก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เเละรับประทานอาหารร่วมกัน