ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อุตรดิตถ์

ประมวลข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.บุรีรัมย์ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ได้ไปเยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อุตรดิตถ์ โดยมีท่านรองอธิการบดีคืออาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน และท่านคณบดีคือผศ.ดร. สมบัติ เวชกามา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโอกาสเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MoU) กันโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้คือความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมร่วมสองฝ่าย หรือการร่วมกันจัดการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสอง การถ่ายโอนหน่วยกิตสำหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และการจัดกิจกรรมกีฬาร่วมกัน เป็นต้น สำหรับคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อุตรดิตถ์มีคณาจารย์ทั้งหมด 119 คน มีเจ้าที่ฝ่ายสนับสนุน 15 คน มีนักศึกษาประมาณ 2,500 คน และมีสาขาวิชาทั้งหมด 13 สาขาวิชาคือ การท่องเที่ยว การพัฒนาชมชุน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ศิลปกรรม ดนตรีสากล ดนตรีไทย สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ การจัดการทางวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศภายในงาน