ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งผลงานเข้าร่วม  การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ไม่จำกัดคณะและอายุ

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       2. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ประกาศผลทางเว็บไซต์http://hs.bru.ac.th/ ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม 2560

รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

  • อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก หมายเลขโทรศัพท์  087-5417337
  • email: theeda_thidarat@hotmail.co.th

รายละเอียด