ประชุมอนุมัติเกรดปลายภาค.. คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเกรดผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/59

ประมวลข่าวกิจกรรม

ประชุมอนุมัติเกรดปลายภาค..
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเกรดผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/59 เเละประชุมปรึกษาหารือเรื่องเเละกิจกรรมต่างๆของคณะฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เเละขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ส่งเกรดตรงเวลาทั้งๆที่มีภารกิจมากมาย