ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาโต๊ะกลม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาโต๊ะกลม

ภาคเช้า: Training workshop on “How to Get your Paper Published in an International Journal”

ภาคบ่าย: Round-table discussion on “Guidelines for Publishing Academic/Research Articles in International Journals (ACI, ISI)”

วิทยากร: Professor Dr. R. Michael Smith จาก Niagara University, USA

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู โทร. 085-0246009 หรือที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**