โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ จัดสัมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ แหลมแม่พิมบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีพร้อมด้ […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทนู รองคณบดีฝ่า […]

Continue Reading

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ […]

Continue Reading