คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ […]

Continue Reading

นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเข้าสัมภาษณ์ด้านดนตรีบลูส์ กับอาจารย์อิทธิกร คามาโช สาขาวิชาดนตรี

นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเข้า […]

Continue Reading

ศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือ (MoU) กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยคณะ […]

Continue Reading

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ (MoU) ด้านงานวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พร้อมด้วยคณะ […]

Continue Reading