3 หนอง โมเดล

โครงการบริการวิชาการ ณ วัดตาไก้พลวง (3s Model)

“การบูรณาการสหศาสตร์ เพื่อบริหารวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน: กรณีพื้นที่ชุมชนบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 4 ตำบลหนงกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้กลายเป็น 1 คณะ 1 ชุมชน 1 ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ จนเกิดการพัฒนาขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์