การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการในการประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักคือเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน เป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่สำคัญในด้านจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ บริการชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดประกวดดนตรีและขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ถือเป็นโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงศักยภาพ เรียนรู้และเห็นความสำคัญของเพลงไทยลูกทุ่ง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!