โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา”


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา” ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ Faculty of Humanities and Social Sciences, Mandalay University of Distance Education, Ministry of Education ประเทศพม่า และ Middle Tennessee State University, USA เพื่อนำคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ภาษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซียนและนานาชาติที่เปลี่ยนแลปงอย่างต่อเนื่อง ณ Mandalay University of Distance Education, Ministry of Education ประเทศพม่า และ Middle Tennessee State University, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!