คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562”


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การบริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562” ในวาระพิเศษนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง พระสังฆพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และพระสงฆ์ต้นแบบในการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชุมชน เป็นผู้นำทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา และได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี และมอบของขวัญ และพรมงคลต้อนรับปีใหม่แก่นักศึกษาที่ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย….เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม 2561 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!