กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งที่ 4 นี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานนำทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 280 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษบุรพชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!