กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งที่ 5 นี้ มีคณาจารย์
นักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวะกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 226 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษบุรพชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!