กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

ข่าวนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ทุกเย็นวันพุธ เวลา 17.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต โดยครั้งที่ 2 นี้ มีคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 65 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญบารมี    ทำความดีพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างสุขภาวะและความรักความสามัคคี สืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!