โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ จัดสัมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ แหลมแม่พิมบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิชาการและงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ ได้นำไปต่อยอดในการบริหารงานและการเรียนการสอน

และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  นำโดย
อาจารย์จันสุดา  บุญตรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน จัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!