คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา”

ประมวลข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  แสนบุราณ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้ง2ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำผลงานวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความรู้และแนวทางในการลงมือปฏิบัติการทำผลงานวิชาการ และการวางแผนการเตรียมพร้อมงานประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไป.

  

คณาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!